Bir format seçin:

zip 9.8 Mb indir
rar 7.5 Mb indir
epub 5.3 Mb indir
odf 9.3 Mb indir
djvu 7.4 Mb indir
pdf 9.6 Mb indir

Borçlar Hukuku Dersleri Özel Hükümler

Borç ilişkilerini düzenleyen kurallar, borçlar hukukunun konusunu teşkil eder. Borçlar Kanunu, borç ilişkilerini düzenleyen kuralların yer aldığı temel kanun niteliğindedir. Borçlar Kanununun birinci kısmı (m. 1-181), borçlar hukukunun umumî hükümlerini; ikinci kısmı ise (m. 182-541), akdin muhtelif nevileri başlığı altında çeşitli borç ilişkilerini düzenleyen özel hükümleri bir araya getirmektedir. Ancak belirtilmelidir ki özel borç ilişkilerine dair hükümler, sadece Borçlar Kanununda yer almamaktadır. Diğer bazı kanunlarda düzenlenmiş sözleşme tipleri olduğu gibi Borçlar Kanununun düzenlediği sözleşmelerden bir kısmı hakkında başka kanunlar da bir takım hükümler koymaktadır. O halde açıklamalarımız, sırasiyle çeşitli sözleşme tiplerinin kanun tarafından düzenlenmesinin sebepleri ve bu kanun hükümlerini niteliği, Borçlar Kanununun düzenlediği sözleşmeler, Borçlar Kanunundan başka kanunlarda düzenlenen sözleşmeler, her hangi bir kanun tarafından düzenlenmeyen sözleşmeler konularına ilişkin olacaktır.

yazar
Borçlar Hukuku Dersleri Özel Hükümler:
Cevdet Yavuz
Son kitaplar